Nabídka zboží

Informace

Rychlý kontakt

Mobil: 725 601 762
Email: info@izolace-topeni.cz


6 700 Kč
Ušetříte: 1005 Kč
1 400 Kč
Ušetříte: 210 Kč
22 500 Kč
Ušetříte: 3375 Kč

1 400 Kč
Ušetříte: 210 Kč
10 490 Kč
Ušetříte: 2623 Kč


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY VÝROBKŮ A SLUŽEB


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vztahy přidodávkách výrobků
a služeb firmou izolace-topeni.cz, Martin Svoboda, IČ 72890207, se sídlem Chlum 56, Hlinsko 3 PSČ 539 62,
vedená na živnostenském úřadě v Hlinsku (dále jen„Prodávající“) obchodnímu partnerovi-zákazníkovi (dále jen „Kupující“), a jsou závazné pro veškerýobchodní styk s prodávajícím.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.
1.2.Prodávající dodává Produkty na základě písemné objednávky a specifikace kupujícího zvyplněného formuláře, který je k dispozici na www.izolace-topeni.cznebo odesláním závazné objednávky, popřípadě sepsáním kupní smlouvy.Odesláním závazné objednávky nebo smlouvy, kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2. Definice základních pojmů

Objednávka: znamená přijetí poptávky od kupujícího kteroukoliv výhradně písemnou formou.
Potvrzení objednávky: znamená sdělení zprávy kupujícímu o akceptaci jeho objednávky, čímž jeuzavřena jednotlivá kupní smlouva
Osobní odběr: znamená, že předmět plnění si může kupující vyzvednout v provozní době nebo po domluvě v sídle prodávajícího
Přepravní služba: znamená, že prodávající doručí předmět plnění prostřednictvím dopravce, který jeprávnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.
Dodávka prodávajícím: znamená, že prodávající doručí předmět plnění vlastními prostředky, na místo určení kupujícím

3. Objednávka, uzavření jednotlivé kupní smlouvy

3.1.Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění či sdělení veškerých formulářem předepsaných údajůa náležitostí (zejména jméno a příjmení/obchodní firma společnosti, platná a úplná dodací poštovníadresa, telefonický nebo emailový kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných kúspěšnému vyřízení Objednávky.

3.2. Objednávka je návrhem jednotlivé kupní smlouvy. K uzavření jednotlivé kupní smlouvy docházípři Potvrzení závazné Objednávky (automaticky generovaný e-mail slouží zákazníkovi pouze pro rekapitulaci objednaného zboží a nelze jej brát jako potvrzení objednávky). Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splněníprodávajícím.

3.3. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován emailem na Kupujícímuvedené kontaktní údaje. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, žeKupující neprovede platbu úhrady zálohové faktury v požadovaném termínu od data objednání.

3.4. Vzhledem k rozdílné povaze zboží nelze předem přesně určit cenu dopravy, kupující je proto prodávajícím po obdržení objednávky informován o skutečné ceně dopravy. V případě že kupující nesouhlasí s cenou dopravy, má právo celou objednávku zrušit. V případě odsouhlasení upřesněné ceny dopravy, je objednávka brána za závaznou a lze ji zrušit pouze po dohodě s prodávajícím.

3.5. Ceny dopravy jsou orientační a platí pro území České republiky. 
V případě že má zákazník nárok na dopravu zdarma, bude doprava zdarma bez ohledu na cenu zvolenou v objednávce.

4.Ceny

4.1. Všechny uvedené ceny (pokud není uvedeno jinak) jsou včetně DPH. Sazba DPH je vždy uvedená u ceny, případně i názvu  (obvykle v závorce, s uvedením procentní výše DPH).
Cena a sazba DPH se také zobrazují po otevření stránky s určitým výrobkem.
4.2. Ceny se mohou měnit bez předchozího upozornění. Chyby a omyly vyhrazeny.

5.Platební a dodací podmínky

5.1.Způsob plateb:
- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem (zálohová platba), Kupující má možnost zaplatit zboží předemnaúčet prodávajícího
- částečná platba předem bankovním převodem (zálohová platba), doplatek po předání díla, Kupující má možnost zaplatit část zboží předem na účet prodávajícího a zbytek doplatí po předání zboží nebo služby (přesné podmínky plateb nutno předem domluvit)
- platba bankovním převodem (po uskutečnění plnění), Kupující má možnost zaplatit zboží po dodání zboží na účet prodávajícího (nutno domluvit předem)
- platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá Dopravce

5.2.Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozníchmožností prodávajícího ihned, nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění, osobním odběrem, převzetí prvním dopravcem, instalace předmětu plnění nebo provedení služby.
Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost, nebo při plnění prostřednictvím dopravce,může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, žeje oprávněna zboží převzít.
Prodejce zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice nebo vlastní dopravou v co nejkratším možném termínu. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy. Náklady nadopravu platí kupující.

5.3.Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. PokudKupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem a dodaným zbožím, co do druhu,množství, objednacího čísla, je povinen ihned uplatnit rozpor s kupní smlouvou (reklamaci). V případěplnění dopravcem je kupující navíc povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (početbalíků, neporušenost bezpečnostních pásek, poškození krabice a zboží) podle přiloženéhopřepravního listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Kupující je povinen zjištěné neshody zapsat do přepravního listu dopravce pro případnou reklamaci.

5.4. Až do úplného vyrovnání závazku kupujícím, zůstává dodané zboží vlastnictvím prodávajícího.
V případě nezaplacení, byť i jediné dodávky, zálohy nebo faktury je prodávající oprávněnvedle práva účtovat zákonné či smluvní sankce, též přerušit dodávky bez jakýchkoli náhrad.

5.5. V případě prodlení s platbami na straně kupujícího bude kupujícímu za každý den prodlení účtován úrok z prodlení 0,5% za každý den a to z celkové dlužné částky včetně předchozích úroků z prodlení. Kupující hradí také veškeré náklady spojené s případným vymáháním dluhu, včetně soudních nákladů.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě opožděných dodávek nebo výpadku v dodávkách (pokud prodávající nesplní dodávku v náhradní sjednané lhůtě se zákazníkem )

6.2. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující od smlouvyodstoupit.
Při stornu objednávky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu vevýši 18% z ceny objednaného zboží, (nedohodnou-li se strany jinak).Smluvní pokutou není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, kterou je oprávněnvymáhat samostatně.

7.Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb

7.1. Podmínky uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále reklamace) - zákonná záruka,prodloužená smluvní záruka.
Reklamace vad vzniklých v záruční době, jejich uplatnění a nároky se řídí obchodním zákoníkem.

7.2. Místo a způsob uplatnění reklamace
Práva z odpovědnosti za vady výrobků a služeb dodaných prodávajícím, se uplatňujívýhradně u prodávajícího, (není-li uvedeno jinak)
Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady formou zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby jedoporučeno zaslat zboží vždy na adresu sídla Prodávajícího.Prodávající vyhotoví Kupujícímu Reklamační protokol s číslem reklamace a ostatními předepsanýmiúdaji.
Prodávající nezávazně doporučuje následující postup uplatnění reklamace:
- dodání originálu záručního listu, faktury nebo dokladu o hotovostním nákupu, na kterém jereklamované zboží uvedeno,
- při využití služby zpětné dopravy zboží k Prodávajícímu prostřednictvím dopravce je nutné zbožízabalit do vhodného obalu (nejlépe původního), tak aby nedošlo k poškození v průběhu přepravy.
Pokud k poškození zboží dojde v průběhu přepravy a Dopravce v následném reklamačním řízenízamítne reklamaci z důvodu nevhodného přepravního obalu, nese Kupující plnou odpovědnost zazpůsobenou škodu, v těchto případech vrací Prodávající zboží zpět Kupujícímu (pokud senedohodnou jinak, například na provedení smluvní opravy)
- zboží předat v úplném stavu včetně dokladů a ostatního příslušenství, tak aby bylo možné ověřitfunkčnost a umožnit tak opravu,
- uvedení, přiložení detailního popisu závady,

7.3.Vyřízení reklamace
Prodávající rozhodne o reklamaci v zákonné lhůtě.
Vyřízené reklamace budou Kupujícímu zasílány prostřednictvím Dopravce nebo uschovány vprovozovně prodávajícího pro osobní vyzvednutí. Maximální doba pro úschovu je 3 měsíce, po tétodobě může Prodávající postupovat dle platných právních předpisů. V případě, že je prodávající za podmínek daných zákonem povinennahradit zákazníkovi způsobenou škodu, dohodly-li sismluvní strany rozsah náhrady škody tak, že prodávající uhradí zákazníkovi škoduv prokázané výši, nejvýše však částku 20 000,- Kč.

7.4. Reklamace zboží poškozeného přepravou
V případě doručení zásilky-zboží Kupujícímu, která je viditelně poškozena, má Kupující právoodmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu, popř. zboží. Kupující je povinen zjištěnézávady zapsat do přepravního listu dopravce pro uplatnění reklamace. Dle výsledku šetřeníDopravce rozhodne Prodávající o oprávněnosti reklamace.

8. Závěrečná ustanovení

Výrobky a služby nabízené prodávajícím vyhovují specifikaci dodané výrobcem.
Všechny případy vyšší moci, jakož i provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky, povodně, kalamity, osvobozující toho, kdo je jimi postižen, od smluvních povinností po dobu a v rozsahu účinnosti těchtoudálostí.
To platí také tehdy, když uvedené události nastanou u subdodavatelů.
Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí přiměřeně ustanovení výšeuvedených právních předpisů.
Pro řešení sporů mezi zákazníkem a prodávajícím, za dodržení věcné příslušnosti, je příslušný soud v místě v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
Kupující a Prodávající jsou těmito Obchodními podmínkami vázáni.
Prodávající si vyhrazuje právozměny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
Chyby a omyly v internetovém e-shopu vyhrazeny.


V Chlumu u Hlinska dne 7.6.2011

                                       Martin Svoboda


Internetový obchod vytvořil DUOWEB.cz